Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název

Školní jídelny Kutná Hora

Důvod a způsob založení

Město Kutná Hora na základě § 84 odst. 2, písmena e), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 14 odst. 2, zákona č. 564/1999 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, vydalo dne 29.10.2002 Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. Příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 01.01.2003 na dobu neurčitou. Zřizovatelem je Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora. Účelem a předmětem činnosti organizace je zajišťování stravování pro žáky a zaměstnance základních škol v souladu s právními předpisy.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Adresa: Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

Telefon: 724 366 689

E-mail: reditelka@sjkh.cz

Webové stránky: www.sjkh.cz

ID datové schránky: 2j7k9ub

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu – úhrada stravy, inkasní platby: 131- 749750217/0100

Číslo účtu – úhrady faktur dodavatelům: 27- 2110660287/0100

IČO

710 00 615

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Seznam dokumentů najdete zde

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Úřední hodiny: pondělí až pátek od 06.00 hodin do 14.30 hodin

Příjem a podání podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na adresu: Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu: Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora. Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail: reditelka@sjkh.cz , nebo do datové schránky: 2j7k9ub. Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Vydané právní předpisy: nebyly vydány žádné právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací: Školní jídelny jsou oprávněny požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník za poskytování informací.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: nejsou

Výhradní licence: v současné době nejsou pro Školní jídelny Kutná Hora poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

29.02.2024 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Poskytnuté informace

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. se nachází na webových stránkách sjkh.cz, ve složce aktuality

Popisy úkonů

Služby veřejné správy na https://portal.gov.cz/

Formuláře

Dokumenty ke stažení

Opravné prostředky:

Odvolání: proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost: stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora