Informační povinnost správce

Školní jídelny Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je příspěvková organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, zastoupená Štěpánkou Šťastnou, IČO: 710 00 615, telefonní kontakt: 724 36 66 89, e-mail: sjjpkh@cbox.cz, datové schránky: 2j7k9ub.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost CATANIA GROUP s.r.o, Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, spisová značka C 135558, vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 28253591, DIČ: CZ28253591, zastoupená jednatelkou Dagmar Veselou. Odpovědnou osobou, která plní funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonávat za poskytovatele je pan JUDr. Jan Šťastný, MPA, telefonní kontakt: 777418512, e-mail: stastny@catania.cz . Na pověřence se můžete obrátit v případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.

III. Důvod zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme proto, že nám tuto povinnost ukládá zákon nebo jiný právní předpis zejména školský zákon 561/2004 Sb. Dále osobní údaje zpracováváme v rámci běžné činnosti školních jídelen a při plnění smluvních vztahů.

IV. Předávání údajů jiným subjektům

K předávání osobních údajů jiným subjektům dochází pouze v případech, kdy nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního titulu. Soukromým subjektům osobní údaje nepředáváme nebo jen v případech výjimečných (např. externí služby účetní a daňové). K předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo území EU) nedochází.

V. Doba uložení osobních údajů

Doba uložení je stanovena vnitřními předpisy – jedná se o nezbytně nutnou dobu podle účelu zpracování.

VI. Práva subjektu údajů

Můžete požádat o sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a o přístup k nim, informace o jejich zpracování a kopie zpracovávaných Vašich osobních údajů. Žádat o přístup lze pouze u Vašich vlastních osobních údajů. U žádosti o osobní údaje jiné osoby je třeba mít plnou moc. Žádost lze podat v listinné i elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Ověření totožnosti lze provést zasláním do datové schránky z datové schránky subjektu údajů, prostřednictvím e-podatelny s připojením elektronického podpisu, v kanceláři ředitelky organizace s ověřením totožnosti, připojením ověřeného podpisu v případě zaslání poštou. Informaci poskytneme zpravidla do 30 dnů, v případech složitějších lze lhůtu prodloužit. Na tuto žádost se nevztahuje žádný poplatek.

VII. Odvolání souhlasu

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Tzn., že zpracování údajů před odvoláním souhlasu je legální.

VIII. Postup v případě pochybností o zpracování osobních údajů

V případě, že máte pochybnosti o správnosti zpracování osobních údajů, se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost dozorovému orgánu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n, web: https://www.uoou.cz

(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora